मालेगाव मनपाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.

तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र. 18008331500, टोल फ्री संदेश क्र. 9130000660 ,(स्वच्छतेच्या बाबत असलेल्या तक्रार निवारणासाठी / मदतीसाठी टोल फ्री नंबर १४४२० या वर संपर्क करावा.)

मा. महापौर मा. आयुक्त