मालेगाव मनपाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.

तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र. 18008331500, टोल फ्री संदेश क्र. 9130000660

मा. महापौर मा. आयुक्त